Kanál novinek Romanonderka.cz

Program

PRO BRNO - Volební program 2014

St 03. 09. 2014 00:01

Volební program brněnské ČSSD pro volební období 2014 až 2018

ČSSD pro lepší průjezdnost městem a bezproblémové parkování

Je třeba zlepšit průjezdnost městem na straně jedné a rozšířit parkovací kapacity v centru města na straně druhé. Víme, že dopravní situace v některých úsecích velkého městského okruhu je neúnosná. Chceme přimět Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem velkého městského okruhu, aby přestalo otálet a přistoupilo k urychlené realizaci rozšíření úseku Žabovřeská a následně i k přebudování křižovatek Rokytova a Tomkova náměstí v rámci VMO. Kompletně zrekonstruujeme nevyhovující komunikace – např. Horova, Minská, Milady Horákové, Jana Babáka, Veveří. Budeme koordinovat výkopové práce tak, aby co možná nejméně narušily dopravu.
Budeme usilovat o urychlené vybudování nového přímého napojení průmyslové zóny Černovická terasa na dálnici D1, čímž se výrazně odlehčí dopravní situaci v širokém okolí.

Chceme pokračovat ve výstavbě parkovacích domů i podporovat soukromé projekty, které zlepší parkování ve městě Brně. Do jednoho roku dokončíme nový parkovací dům v Panenské ulici. V nejbližší době vybudujeme nové parkovací prostory v budoucím Janáčkově kulturním centru. Chystáme projekty park and ride (v lokalitě Olomoucká, Veveří a u Ústředního hřbitova). Zavedením systému parkovacích zón v nejproblematičtějších lokalitách chceme umožnit bezproblémové parkování místních rezidentů. Na místech, kde je to možné a rozumné, legalizujeme dosud nelegální parkovací místa.

Průjezdnost města není jenom automobilová. Chceme, aby Brno bylo město přátelské k cyklistům – proto chceme zejména realizovat páteřní systém cyklopruhů a výrazné rozšíření stávajících cyklostezek. Instalujeme stojany pro jízdní kola všude, kde to je možné a vhodné.

 

ČSSD pro moderní a cenově dostupnou hromadnou dopravu

Kvalitní a dostupnou MHD považujeme za zcela prioritní veřejnou službu. Proto nebudeme zvyšovat cenu jízdného; zachováme současný systém slev a zdarma jízdu seniorům nad 70 let a doprovodu dětí do 3 let. Přitom budeme pokračovat v masivní obnově a modernizaci vozového parku, zejména s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí.
Budeme prosazovat rozšíření sítě MHD – prodloužíme tramvajové linky do Kampusu v Bohunicích, na Lesnou a do lokality Kamechy, rovněž vybudujeme tramvajovou trať v ulici Plotní. Zavedeme preferenci vozidel MHD i na další světelné křižovatky. Vybudujeme zcela novou lanovou dráhu, která spojí přímo a rychle bohunický Kampus s ulicí Bauerovou (u BVV).

Víme, že nádraží musí být důstojnou bránou do města. Chceme, aby Brno mělo v dohledné době moderní nádraží vyhovující všem nárokům významné nadnárodní dopravní křižovatky. Jsme přesvědčeni, že poloha nádraží je především odborné dopravní téma, které by nemělo být zneužíváno k politickým účelům. Budeme podporovat nádraží v té poloze, která je nejvýhodnější pro obyvatele města Brna zejména z dopravního hlediska a která bude v souladu s rozhodnutím subjektu, který tuto ohromnou investici bude financovat a uskutečňovat.

 

ČSSD pro nová pracovní místa

Budeme vytvářet podmínky, aby se v Brně dobře podnikalo. Usilujeme o to, aby Brno bylo atraktivním místem pro slušné investory, kteří svou podnikatelskou aktivitou přinesou pracovní příležitosti pro obyvatele Brna. Osm let pomáháme vytvářet město vzdělanosti, vědy a vysoké přidané hodnoty, chceme však, aby práci našli i méně kvalifikovaní pracovníci. Podporujeme přebudování a oživení starých průmyslových a vojenských areálů, tzv. brownfields. V lokalitě kolem ulice Opuštěná by místo plevele měla vyrůst nová moderní čtvrť. Je třeba si uvědomit, že toto programové období EU je pravděpodobně poslední možností, kdy do Brna mohou přijít finance na přestavbu železničního uzlu. Tyto investice znamenají nové pracovní příležitosti i novou tvář města.
Jsme si vědomi toho, že Brněnské veletrhy jsou nejen symbolem Brna, ale mají významný přínos pro jeho ekonomický život. Výstavnictví a veletrhy v Brně musí být bezpodmínečně zachovány a dále rozvíjeny v nových podmínkách trhu, což však nevylučuje postupné oživování a zpřístupňování areálu BVV pro širokou veřejnost, zejména v oblasti sportu, kultury, vědy, kongresové turistiky apod.

 

ČSSD pro čisté a zelené město

Chceme město čisté a zelené. Dokončíme kompletní rekonstrukci historického centra města – Zelný trh, Dominikánské náměstí, ulici Českou a Solniční a přestavbu a zkulturnění Mendlova náměstí.
Masivně budeme v ulicích realizovat květinové výsadby ke zkrášlení veřejných prostranství. Podařilo se zrekonstruovat významné městské parky a nyní chceme vytvářet zelenou klidovou zónu v okolí řeky Svratky, zejména založit velký městský park v lokalitě tzv. Žabovřeských luk, volně navazující na místní zahrádkářskou kolonii. Rovněž založíme zcela nový veřejně přístupný lesopark ve velkém volném prostoru mezi Teskem v Králově Poli a třídou Generála Píky. Budeme usilovat o získání areálu VUT v lokalitě na Kraví hoře za hvězdárnou a na jeho místě vybudujeme nový veřejně přístupný městský park navazující na stávající park Kraví hora.
Uvádíme v život opatření ke snížení znečištění ovzduší i k ochraně před povodněmi. Chceme pokračovat v modernizaci brněnské spalovny a rovněž prohlubovat a zdokonalovat systém ekologické likvidace odpadu. Chceme důsledně dbát na úklid veřejných prostranství a Městská policie bude systematicky kontrolovat a vyžadovat dodržování čistoty a pořádku.

 

ČSSD pro kvalitní a dostupné školství

Přestože se daří navyšovat počet nových míst v mateřských školách, víme, že jich stále není dostatek. Naší prioritou je, aby se tento problém definitivně vyřešil a počet míst v mateřských školách odpovídal poptávce. (Například vybudujeme MŠ Kamechy.) Dosud jsme zcela zrekonstruovali, zmodernizovali a zateplili velké množství mateřských a základních škol včetně sportovišť a tímto tempem chceme v modernizaci školních budov pokračovat i nadále. Osvědčený projekt Angličtina do škol hodláme výrazně rozšířit do dalších základních škol. Rovněž poskytneme účinnou podporu dětem, které ve škole trápí problémy zejména studijního charakteru.

 

ČSSD pro nezadlužené Brno

Navzdory celosvětové hospodářské krizi jsme za dobu vedení ČSSD rozumným hospodařením snížili zděděný dluh města o více než dvě miliardy korun! Ani v budoucnu nedovolíme zadlužovat Brno, naopak budeme historický dluh i nadále snižovat. Našim dětem chceme předat město bez dluhů.

 

ČSSD pro Brňáky aktivní, sportující

Zvýšíme finanční podporu brněnského sportu s důrazem na sportující širokou veřejnost, děti a mládež. V oblasti vrcholového a výkonnostního sportu výrazněji pomůžeme sportovcům s vynikajícími výsledky zejména na mezinárodní úrovni. Veřejným dotačním systémem přispějeme na investice do nových sportovních zařízení. Chceme významně podporovat lokální i špičkové mezinárodní sportovní akce a události ve městě Brně.

 

ČSSD pro bezpečnost a pořádek v ulicích

Prioritním úkolem Městské policie bude stíhání vandalizmu, drobné kriminality (např. kapsářství), péče o bezpečnost občanů a pořádek ve městě s důrazem na problémové lokality (např. u hlavního nádraží). V oblasti dopravy má Městská policie dávat přednost prevenci před represí, případné sankce musí být spravedlivé a adekvátní. Herny a kasina musí být omezovány a vytlačovány z města. Důležité je i zvyšování bezpečnosti chodců osvětlováním nebezpečných přechodů, zřizováním zklidněných dopravních zón apod.

 

ČSSD pro dostupné a kvalitní sociální služby a zdravotnictví

Budeme i nadále pokračovat ve zvyšování počtu míst v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou. Dostatek kapacit ke strávení důstojného stáří musí být samozřejmost, zároveň je třeba vytvářet podmínky pro co nejdelší život seniorů v prostředí jejich domova. Je třeba pomáhat spoluobčanům, kteří se nezaviněně ocitli v kritické životní situaci. Chceme posilovat úlohu nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb.
Propojováním servisních, obchodních i medicínských činností městských zdravotních zařízení uspoříme náklady na provoz a tyto úspory boudou investovány zpět do zdravotnictví s cílem poskytovat maximálně kvalitní péči i komfort pro pacienty. V Úrazové nemocnici zbudujeme urgentní pracoviště stálé chirurgické a úrazové péče v nepřetržitém provozu. V součinnosti s Jihomoravským krajem chceme zlepšovat činnost lékařské pohotovostní služby. Do důstojné podoby zrekonstruujeme městskou polikliniku Zahradníkova.

 

ČSSD pro město živé kultury

Město Brno investuje do provozu kultury 740 milionů korun ročně. Výsledkem je široká a kvalitní nabídka kultury, kterou hodláme zachovat. Usilujeme o spravedlivé financování, aby finančně přispěl kraj i stát. Racionalizací činností, zejména administrativních, je třeba uspořit finanční prostředky a reinvestovat je do kvalitních kulturních počinů. V ulici Besední dokončíme započatou výstavbu Janáčkova kulturního centra druhou etapou – koncertním sálem. I nadále chceme město atraktivní pro turisty a návštěvníky.

 

ČSSD pro dobré bydlení

Naším cílem je systémově fungující městský bytový fond, který poskytne kvalitní bydlení s dostupným nájemným, usnadní vstup do života mladým párům a poskytne jistotu seniorům. Proto budeme i nadále rekonstruovat městské byty, postavíme další startovací byty pro mladé a zvýšíme kapacitu bytů pro seniory další výstavbou domů s pečovatelskou službou. Snížíme sociální napětí rozumnými investicemi v problémových obytných zónách, kde pořádek v rekonstruovaných domech zajistíme kamerovým systémem spolu s domovníkem.

 

ČSSD pro spolufinancování velkých projektů

Budeme cíleně hledat soukromé, státní a evropské finance pro velké projekty, na které město zatím nemá vlastní prostředky, ale které podporujeme: výstavbu nového fotbalového stadionu, výstavbu multifunkční sportovní haly, rekonstrukci bazénu za Lužánkami spojenou s vybudováním aquaparku.

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Volebni-program.pdf [PDF, 2.01 MB]

Rychlá navigace